A A A

HISTORIA GAZETY

Dzieje

Zarys historii „Czytadełka” – „Gazetonu

Pod koniec 1990 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Żaga­niu organizowa­no Szkolne Radio „RELAX” (w ramach szkolnego Koła Dziennikarskiego, powstałego na przełomie września i października 1990 r.). Wtedy to niewielka grupa po­cząt­kujących dziennikarzy postanowiła wydać szkolną gazetę. Po­mysł ten został zrealizowany wiosną 1991 r. Miał to być jednorazowy „wy­strzał”, który okazał się być strzałem w dziesiątkę.

Tak narodziło się „Czytadełko” będące wówczas jednodniówką Szkol­nego Radia „Relax” (S. R. „Relax” tworzyli wówczas: Jacek Bieganowski, Ireneusz Czyrski, Tomasz Dylewicz, Robert Gronuś, Mariusz Gurgul, Rafał Karłowski, Witold Karolewski, Konrad Kościuk, Edward Świtała, Mirosław Zelek, spośród nich w pierwszym składzie „Czytadełka” znaleźli się: J. Bieganowski, I. Czyrski, T. Dylewicz, M. Gurgul, R. Karłowski, E. Świtała, M. Zelek).

Opiekunem radia i gazety został inicjator przedsięwzięcia mgr Robert Zarzycki – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, który do dzisiaj cierpliwie znosi wszyst­kie przeszkody i kieruje kadrą dziennikarską gazety.

Pierwszy numer „Czytadełka” wydano w kwietniu 1991 r. Cały numer przygotowano sposobem „chałupniczym”: artykuły przepisała na maszynie p. Maria Duraj (se­kretar­ka), a rysunki i winietę wykonał Artur Nowicki z Technikum Mecha­nicznego po ZSZ. Wszystko to zo­stało naklejone na makiety stron, skserowane i przeka­zane do dru­karni 11 Dywizji Pancernej, gdzie cały nakład został wy­drukowany.

W początkach istnienia „Czytadełka” było wiele problemów, jednakże zapał młodzieży do działania i jakość artykułów pokonały wszelkie trudności, które pojawiały się w codzien­nej działalności pi­sma.

Pierwszy numer gazety miał być równocześnie ostatnim, ponie­waż „Czytadełko” pomyślane było jako jednorazowe wydawnictwo Koła Dziennikarskiego organizującego szkolne radio. Jednak ciepłe przyję­cie i duże zainteresowanie Czytelników sprawiło, że młodzież posta­nowiła kontynuować redagowanie i wydawanie gazety. Motywa­cję młodych dziennikarzy wzmocniło dodatkowo ogłoszenie przez Ku­ra­torium Oświaty w Zielonej Górze konkursu gazet szkol­nych.

Drugi numer (grudzień 1991 r.) zrealizowano w rekordowym tempie. Od podjęcia decyzji o jego wydaniu do skierowania do dystry­bucji upłynęło zaledwie 48 godz. (tego „rekordu” nie udało się do tej pory powtórzyć). Cały numer został złożony i „złamany” na prywat­nym sprzęcie Jacka Lewickiego – ucznia TM po ZSZ, wtedy też po­wstała nowa winieta „Czytadeł­ka”, która zmieniała się jeszcze kilka­krotnie. Brak własnego sprzętu sprawił, że dwa kolejne numery (wio­sna i gru­dzień 1992 r.) zostały zredagowane na komputerze „Amiga” przez p. Bo­gusława Hładkiewicza (nauczyciela ZSM).

W pierwszym okresie istnienia „Czytadełka” nie było formalnie wyod­rębnionej funkcji re­daktora naczelnego, choć w praktyce rolę taką pełnił Jacek Bieganowski (uczeń  Technikum Chłodniczego). Stano­wisko redaktora naczelnego po raz pierwszy pojawiło się w stopce re­dakcyjnej w maju 1993 r. (nr 6 „Czytadełka”) - został nim Tomasz Dy­lewicz (uczeń TM po ZSZ). Tomek jako redaktor naczelny kon­sekwentnie dążył do ulepszenia gazety pod względem meryto­rycz­nym i gra­ficz­nym. W okresie jego „dowodzenia” do pracy w redakcji zaan­gażowało się wielu uczniów (głównie maturzystów), którzy prze­lewali na papier nurtujące ich problemy. Często nie zgadzając się z opinią większości, stawiali czoła wyzwaniom, wielokrotnie brnęli „pod prąd”. W tym okresie działalność młodych redaktorów została zauwa­żona i docenio­na, czego dowodem była przy­znana „Czytadełku” Złota Sta­lówka i Srebrna Czcionka (Złotej nie przyznano) w konkursie na naj­lepszą gazetę szkolną województwa zielonogórskiego w 1992 r. Czasopismo zostało również zauważone przez jury konkursu na najlepszą gazetę szkolną w roku szkolnym 1991/1992 organizowanego przez „Społeczeństwo Otwarte”, a opowiadanie Jacka Bieganowskiego zostało przedrukowane w czerwcowym numerze „Forum Gazet Szkolnych”.

W 1994 r. kierownictwo w gazecie objęła, po raz pierwszy w hi­storii pi­sma, kobieta – Beata Gę­bura (Liceum Zawodowe pracownik admini­stracyjno-biurowy). Było to niewątpliwie zaskoczeniem dla Czytelni­ków, jak i stałego składu redakcji. Trzeba powiedzieć, że Be­ata przy­ciągnęła dziewczęta do redagowania pisma, co dotąd było do­meną płci brzydkiej. Mimo, iż w czasie jej ka­dencji pojawiały się chwile zwąt­pienia, to i tak dzielnie wytrwała i z chęcią została w re­dakcji.

Gazeta, mimo różnych trudności, stale się rozwijała i osiągała dalsze sukcesy. Systematycznie powiększał się skład redakcji i grono jej współ­pracow­ników. Praca młodych dziennikarzy została do­brze oceniona na forum ogólnopolskim, czego wyra­zem były wyróżnienia w trzech kolejnych edycjach ogólnopolskiego konkursu gazet szkolnych, organi­zowanego przez Fundację „Wy­zwania”. Dzięki dotacji Fundacji St. Batorego możliwe stało się poprawienie kondycji finansowej gazety i zakupienie podstawowych materiałów do dalszej pracy i działalności dziennikar­skiej.

Do szczególnych osiągnięć redakcji należy I miejsce w VI edycji (rok szkolny 1996/97 i 1997/98) Ogólnopol­skiego Konkursu Gazet Szkolnych organizowanego przez Fun­dację Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Naukowych „WYZWANIA” oraz Fundację im. Stefana Batorego, a także II nagroda w VI Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych o „Pałuckie Pióro” (rok szkolny 1998/99) oraz III miejsce w piątej edycji Konkursu na najlepszą gazetę szkolną woj. lubuskiego (rok szkolny 2009/2010). Więcej na ten temat w wykazie osiągnięć na naszej stronie www.

Na przełomie października i listopada 1995 r. redakcja otrzy­mała lokal do własnego użytku. W pomieszczeniu tym (nr 014) zloka­lizowanym w piwnicy wcześniej była tzw. malarnia. Lokal pozbawiony okna (świa­tła dziennego), centralnego ogrzewania, a nawet gniazdek na prąd miał niewielkie wymiary (300x416 cm) i ze względu na liczne dziury w ścia­nach, dodatkowo pomazane różnymi farbami, wyma­gał natychmiasto­wego re­montu. Osobnym problemem był wszechobecny grzyb.

Wszystko to nie zniechę­ciło młodych redaktorów, którzy cieszyli się z upragnionego kąta. Uczniowie z kl. II TM po ZSZ (m.in. Bar­tłomiej Poznański) w ramach tzw. prac przejściowych wyremontowali lo­kal (m.in. wykonali instalację elektryczną), doprowadzając go do stanu nadającego się do użytku. Kolejnym problemem było wyposażenie re­dakcji w niezbędny sprzęt. Młodzież, a głównie Agnieszka Kuruc (LZ prac. adm.-biur.) przeka­zała pry­watne stoły, krzesła, regały, wykła­dziny, itp. dzięki czemu można było korzystać z lokalu, lepiej i przy­jemniej spędzać wspólnie czas. Dotkliwym problemem, szczególnie w okresie zimowym, był brak ogrzewania w pomieszczeniu, a panujące w nim zimno uniemożliwiało jego właściwe wykorzystanie. Po wielu staraniach, dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego ZSM, w listopadzie 2002 r. redakcja otrzymała dmuchawę, dzięki której problem zimna w p. 014 został rozwiązany.

Od kwietnia 1993 r. (nr 5) poprawiły się warunki techniczne, w któ­rych redagowane było „Czytadełko”. Aż do grudnia 1995 r. zespół re­dakcyjny „Czytadełka” składał gazetę na komputerach Macintosh w szkolnej Pracowni Informatycznej. Po­czątkowo „Czytadełko” ukazy­wało się jako Jednodniówka Szkolne­go Radia „Relax”, a po likwidacji radia (styczeń 1996 r.) jako Kwartalnik Koła Dziennikarskiego (od nr 10 do 18), Gazeta Koła Dziennikarskie­go (od nr 19), Czasopismo Koła Dziennikarskiego, a obecnie Czasopismo Humanistyczno-Dziennikarskie.

Po ukończeniu ZSM przez Beatę Gęburę, w demo­kratycz­nych wyborach na redaktor naczelną „Czytadełka” wybrano Irena Burghardt (LZ prac. adm.-biur.), pomagali jej Tomasz Trąd – z-ca red. naczelnego i Marcin Urbaniak – sekretarz (obaj z Technikum Chłodniczego) – który pełnił tę funkcję aż do marca 1999 r. kiedy to zastąpił go Sławomir Koczwarski (LO).

Stopniowo zmieniały się też techniki składu „Czytadełka”. Aż do nr 16 (grudzień 1995 r.) gazeta była wyklejana, tak przygotowa­ny numer był ksero­wany (nakład 150 - 250 egz.) w różnych miejscach, głównie w JW 2702, ŻPK, GS Szprotawa, UM w Żaganiu, a nawet w Garbarni w Lesznie Górnym. Przełomem był nr 17 (marzec 1996 r.) wydany na 5-lecie ist­nienia „Czytadełka” (po raz pierwszy z kolo­rową okładką). Za po­średnic­twem Jolanty Niebylskiej – redaktor na­czelnej „Kuriera Żar­skiego”, „Czytadełko” nawiązało wówczas (nr 17) współpracę z Emilem Dąb­kiem ze Studia Graficznego „Monogram” w Żarach. Odtąd całość prac związanych ze składem i łamaniem „Czytadełka” wykonywała redakcja techniczna, zaś przygotowanie matrycy i wydruk na kalce drukarskiej (na drukarce laserowej) odbywał się w „Monogramie”. Dzięki temu cały nakład (150 - 350 egz.) dru­kowano w zakładzie poli­grafii w Zielonej Górze. Współpraca z żarskim „Monogramem” zakończyła się w listopadzie 2000 r. i odtąd (nr 36 – grudzień 2000 r.) składem czasopisma zajmuje się redakcja techniczna (korzystając ze szkolnej pracowni informatycznej i własnych komputerów,), zaś druk realizowany był w drukarni „Eurodruk” w Zielonej Górze. W roku szkolnym 2009 – 2010 kolejne trzy numery (wszystkie kolorowe) wydrukowaliśmy w żagańskiej firmie „Dekorgraf”. Odtąd całością spraw związanych ze składem i drukiem kolejnych numerów zajmuje się redakcja naszego czasopisma i jej wydawca, tj. Koło Dziennikarskie.

Środki na ten cel zespół redakcyjny pozyskuje z różnych źródeł, m.in. od sponsorów, z reklam, kilkakrotnie dzięki wsparciu finansowemu Komitetu Rodzicielskiego ZSM (do 2004 r. - niestety, w roku szkolnym 2004/2005 Komitet Rodzicielski odmówił „Czytadełku” wsparcia finansowego, choć kwiecień 2005 r. to jubileusz 15-lecia istnienia naszego czasopisma) i Zarządu Powiatu Żagańskiego, udziałowi w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Antyalkoholowej, realizacji różnych projektów finansowanych przez Unię Europejską, a także dzięki konkursom, w których uczestniczymy.

W początkach swojego istnienia czasopismo nie miało wła­ściwie żadnego wyposażenia technicz­nego. Z biegiem czasu, dzięki dużemu zaangażowaniu i uporowi kolej­nych zespołów redakcyjnych, pozyskaliśmy m.in. maszynę do pisania, artykuły biurowe, dykta­fony, komputery (w tym jeden IBM 286, darowizna z maja 1996 r. od firmy Computer Repair Center z Tomaszowa, który można było wykorzystywać jedynie jako „archaiczną” maszynę do pisania) i dwa niewielkie lokale.

Drugi lokal (dawną kuchenkę kawiarenki, redakcja pozyskała w grudniu 1997 r. – jego wy­miary: 312x284 cm), podobnie jak poprzedni, wymagał dużego re­montu, który został wyko­nany przez uczniów kl. II TE (Łukasz Prędki, Roman Kuta, Andrzej Słomian i Maciej Borecki). Również i w tym przypadku część wyposażenia pochodziła ze źródeł prywatnych (m.in. dwa fotele od Edyty Adamczyk).

Jesienią 2003 r. dokonaliśmy niewielkiej modernizacji obu pomieszczeń. Lokale zostały przemeblowane, a pomieszczenie 014 zostało dodatkowo pomalowane przez Milenę Żurek i Urszulę Piorun (Liceum Techniczne).

Po kilku latach użytkowania obu pomieszczeń zapadła decyzja o rezygnacji z nich i obecnie korzystamy z gabinetów 23, 22 (przez pewien czas również z gab. 51). Dysponujemy też nowoczesnym sprzętem komputerowym wraz ze stosownym oprogramowaniem zakupionym w ramach realizowanych projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Początkowo w zespole redakcyjnym byli sami mężczyźni, stop­niowo dziewcząt było coraz więcej, aż w pewnym momencie w redak­cji został jeden chłopak. W kolejnych latach proporcje te ulegały różnym zmianom. Zmieniają się rów­nież osoby funkcyjne.

We wrześniu 1997 r. redaktorem naczelnym została Edyta Adam­czyk  (uczennica Technikum Chłodniczego), którą w marcu 1999 r. zastąpiła Marta Fiodorów (Technikum Eksploatacji Pocztowo – Telekomunikacyjnej), z-cą red. naczelnego do numeru 30 (maj 1999 r.) była Anna Molenda (LZm), a sekretarzem, wspomniani wcześniej, Marcin Urbaniak (TCH) i Sławomir Koczwarski (od marca 1999 r.). Od lutego 2000 roku funkcję redaktora naczelnego pełniła Agnieszka Bieniek, a jej zastępcą była Monika Januszek (obie z LZ prac. adm. – biur.). Po kolejnych zmianach redaktorem naczelnym  została Katarzyna Trzasko (Liceum Techniczne), zastępcą naczelnego Ewa Konstanty (również LT), a sekretarzem redakcji Anna Hartman (LO). Do kwietnia 2004 r. naczelną była Ewa Konstanty, zastępcą Ilona Zając (Liceum Profilowane), a sekretarzem Milena Żurek (Liceum Techniczne). Wiosną 2004 r. zrezygnowaliśmy z zastępcy red. naczelnego, od 1 maja 2004 r. redaktorem naczelnym była Sandra Stempniak (Liceum Ogólnokształcące), zaś sekretarzem Maciej Talarski (Technikum Elektroniczne). Więcej na ten temat w wykazie redaktorów naszego czasopisma na naszej stronie www.

We wrześniu 2003 r. Robert Zarzycki, dotychczasowy opiekun czasopisma i Koła Dziennikarskiego, zaprosił do współpracy jeszcze dwie osoby: Barbarę Zarzycką (nauczycielka języka polskiego) i Arkadiusza Wołczka (nauczyciel informatyki). W ten sposób czasopismem i Kołem Dziennikarskim opiekują się trzy osoby (po rezygnacji A. Wołczka w styczniu 2014 r. – dwie), a grono naszych współpracowników znacznie się poszerzyło (są wśród nich uczniowie różnych typów Liceów Profilowanych, LO, techników, itp.).

W naszej działalności wydawniczej nie ograniczamy się tylko do przygotowania kolejnych numerów „Czytadełka”. W swoim dorobku mamy kilka numerów specjalnych naszego czasopisma, dodatki tematyczne (ekologiczne, językowe, dla gimnazjalistów i inne). Od początku istnienia „Czytadełka” na jego łamach publikowaliśmy wiersze uczniów naszej szkoły. W związku z dużym zainteresowaniem tego typu twórczością w kwietniu 2004 r. wydaliśmy pierwszy numer „Rymopisu” – specjalnego dodatku do „Czytadełka” w całości poświęconego twórczości poetyckiej naszej młodzieży (drugi numer ukazał się wiosną 2005 r.).

Jesienią 2002 r. uruchomiliśmy własną witrynę internetową (www.czytadelko.prv.pl) przygotowaną przez Piotra Leśniewicza i Michała Kułacza (obaj Technikum Elektroniczne) pod opieką Arkadiusza Wołczka i Roberta Zarzyckiego. Od października 2004 r. pod tym samym adresem znalazła się nowa strona internetowa „Czytadełka” przygotowana i prowadzona przez Paulinę Jaworską (LO) i Grzegorza Sebzdę. Kolejne adresy www naszej strony to: www.czytadelko.zsm.zagan.pl, a następnie www.gazeton.zstil.zagan.pl.

W marcu 2016 r., tj. w roku jubileuszu 25-lecia działalności naszego czasopisma, uruchomiliśmy oficjalny profil „Gazetonu” na Facebook`u  (https://www.facebook.com/gazeton.zstil). Stało się to z inicjatywy Macieja Magdy (kl. 2 Technikum Mechatronicznego), który (będąc zastępcą redaktora naczelnego) został również administratorem naszej strony na Facebook`u. Winietę i zdjęcie profilowe tej strony przygotowała Adrianna Król (LOp). Fanpage „Gazetonu” jest stale aktualizowany i, w pewnym sensie, przejął rolę i zadania jakie przedtem pełniła strona WWW.

Redakcja „Czytadełka” utrzymywała kontakty z gazetami profe­sjonalnymi i szkolnymi w całej Polsce (m.in. „Newsweek Polska”, „Gazeta Lubu­ska”, „Prze­krój”, „Zachodni Goniec Regionalny”, „Goniec Żagański”, „Grono”, „Wzrok Ludu”, „Re(y)moncik”, „Szkolny Donosi­ciel”, „Makula­tura”, „Myśl”, „Nasza Gazeta”, itd.). W gazetach tych ukazały się nie tylko artykuły o „Czytadełku”, ale również teksty napisane przez redaktorów czasopisma Koła Dziennikarskiego ZSM w Żaganiu.

W roku szkolnym 2003/2004 uczestniczyliśmy w programie „Junior” tygodnika „Newsweek Polska” adresowanym do gazet szkolnych, konkursie gazet szkolnych organizowanym przez ten tygodnik oraz „Programie Edukacyjnym Newsweek Polska”, który okazał się przydatny w naszej codziennej działalności redakcyjnej.

Nasze czasopismo nadal utrzymuje się głównie z własnych środków finansowych i po­mocy ewentualnych sponsorów (dotąd wspomagali nas m.in. sponsorzy prywatni, Rada Rodziców ZSTiL w Żaganiu, Starostwo Powiatowe w Żaganiu, dyrekcja ZSTiL w Żaganiu, korzystaliśmy również z różnych programów pomocowych, w tym EFS). Niestety, wszystko jest drogie, a posiadane fundusze są niewystarczające.

Wiosną 2007 r. redakcja uznała, że po kilkunastu latach istnienia nadszedł czas na zmianę nazwy naszej gazety. „Burza mózgów” sprawiła, że pojawiło się ponad 30 nowych propozycji nazw. Ponieważ nie było wśród nas jednomyślności, co do tego, jaką nazwę wybrać postanowiliśmy zwrócić się do naszych Czytelników. Na stronie internetowej opublikowaliśmy wszystkie propozycje nazw i zwróciliśmy się do Czytelników o wybór najciekawszej. Po trzech miesiącach (marzec - czerwiec 2007 r.) rozstrzygnęliśmy konkurs. Spośród 330 oddanych głosów najwięcej (74 – 22,42 %) otrzymał „Gazeton” – nazwa zgłoszona przez Agatę Łajdanowicz (kl. III LO).

Jesienią 2007 r. opracowaliśmy projekt nowej szaty graficznej, postanowiliśmy również, że pierwszy numer „Gazetonu” wydamy w formacie A-5. Pojawiło się także wiele propozycji nowej winiety, „główki” czasopisma, m.in. projekty opracowały Kamila Zębala (kl. 1 „B” ZSZ), Paulina Koleśniczenko (kl. II LPs), Agata Łajdanowicz (kl. III LO). Projekty poddano konsultacji w różnych klasach ZSM i wybrano propozycję Karoliny Bukwarow (kl. II LPs), który ostatecznie został „doszlifowany” przez Roberta Zarzyckiego i zaakceptowany przez redakcję „Gazetonu” (19 listopada 2007 r.). Pierwszy numer „Gazetonu” (d. „Czytadełka”) został zamknięty 26 listopada 2007 r., zaś w dystrybucji pojawił się na początku grudnia 2007 r. Kolejna zmiana winiety nastąpiła w listopadzie 2012 r. wraz z ukazaniem się numeru 13 (66) „Gazetonu”, autorem nowej winiety/„główki” jest Bartosz Mikołajczak (kl. I LOn). Bartek zaprojektował także następną winietę wprowadzoną wraz z numerem 16 (69) w lutym 2015 roku, kiedy to „Gazeton” został przekształcony w czasopismo humanistyczno – dziennikarskie. W grudniu 2017 r. [nr 20 (73) „Gazetonu”] pojawiła się winieta zaprojektowana przez Karolinę Pytel z klasy III technikum reklamy. Również kolejne winiety przygotowała Karolina.

Nasze dotychczasowe winiety można obejrzeć na stronie WWW „Gazetonu”.

Początek 2008 r. to czas kolejnych zmian, które tym razem objęły stronę internetową naszego czasopisma. Wówczas to w ramach realizowanej w naszej szkole „Akademii Umiejętności, nie tylko technicznych” młodzież pod kierunkiem A. Wołczka przygotowała nową szatę graficzną witryny internetowej „Gazetonu”.

Kolejne zmiany przyniósł rok szkolny 2008/2009. Rozpoczęliśmy wówczas realizację innowacji pedagogiczno-organizacyjnej przygotowanej przez opiekunów Koła (Barbara i Robert Zarzyccy, Arkadiusz Wołczek) polegającej na utworzeniu w szkole klas LO o profilu dziennikarskim. Takie klasy działały w ZSTiL do maja 2012 r. Innowacja została uzupełniona w roku szkolnym 2009/2010 projektem pt. „Akademia dziennikarska” sfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 „Akademię…” również przygotowali opiekunowie koła przy współpracy Aldony Slipaczek-Jurek ze Starostwa Powiatowego w Żaganiu. Dzięki przyznanym środkom (prawie 115 tys. zł) przeprowadzono dla redaktorów „Gazetonu” zajęcia specjalistyczne z zakresu warsztatu dziennikarskiego, gatunków i form wypowiedzi publicystycznej oraz komputerowego przetwarzania danych i składu gazety, spotkania ze specjalistami i dziennikarzami, zwiedzanie placówek kultury, a także wizyty studyjne w TVP, radiu i redakcjach prasowych („Newsweek”, Gazeta Wyborcza”) podczas wyjazdów do Zielonej Góry, Warszawy (3 dni) i Wrocławia. Szczególnie bogata w atrakcje była wycieczka do stolicy, gdzie uczniowie, oprócz redakcji „Newsweeka” i TVP, odwiedzili m.in. gmach Sejmu i Senatu RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski oraz pałac w Wilanowie.

Wieczory w Warszawie to spotkanie ze sztuką na żywo, młodzież obejrzała dwa spektakle teatralne, tj. w Teatrze Współczesnym inscenizację „Sztuki bez tytułu” autorstwa A. Czechowa w reżyserii A. Glińskiej, a drugi spektakl to sztuka pt. „Klub hipochondryków” w Teatrze Syrena.

Młodzi dziennikarze uczestniczyli także w zajęciach zorganizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim. Efektem tej pracy były kolejne numery gazety szkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu (nowa nazwa szkoły obowiązująca od 1 stycznia 2009 r.). Niejako przy okazji wzięliśmy udział w konkursie na najlepszą gazetę szkolną województwa lubuskiego. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęliśmy wysokie, trzecie miejsce.

W ramach projektu, jego uczestnicy nawiązali współpracę z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żaganiu. Mieli okazję poznać się bliżej, bo razem uczestniczyli w wyjeździe do Zielonej Góry oraz dwukrotnie bawili się wspólnie w trakcie konkursów i zajęć parateatralnych. Te zajęcia sprawiły, że młodzież razem się bawiła, współpracowała, występowała na scenie i pozbyła się tremy.

Dzięki realizacji projektu znacznie poprawiło się wyposażenie redakcji w sprzęt specjalistyczny, m.in. magnetofon reporterski, dyktafony, tv LCD, skaner, sprzęt komputerowy oraz zakupiliśmy 10 sztuk różnego rodzaju słowników.

Nasza działalność, to również indywidualny udział uczniów w konkursach i olimpiadach. W roku szkolnym 2014/2015 Maja Mikołajczyk uzyskała tytuł finalistki, a Wiktoria Szczepaniak (obie z kl. 3 LN) laureatki ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach. W kolejnym roku szkolnym (2015/2016) Agnieszka Gruba (kl. 4 ET) została finalistką interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Rok 2016 to rok jubileuszy: 70-lecia istnienia szkoły oraz 25-lecia działalności naszego czasopisma. Z tej okazji w kwietniu 2016 r. ukazał się specjalny numer jubileuszowy oraz została przygotowana wystawa prezentująca naszą działalność. Jubileusz 25-lecia działalności był też okazją do zorganizowania spotkania obecnych i byłych członków zespołów redakcyjnych „Czytadełka”/„Gazetonu”, które odbyło się 22 kwietnia 2016 r. w auli szkolnej. Była okazja do wspomnień, wymiany doświadczeń, tym bardziej, że odwiedzili nas m.in. członkowie pierwszych zespołów redakcyjnych z pierwszymi redaktorami naczelnymi włącznie. Dziękujemy!

      Kronikarz